OV3 – TYPE 9

De Karwij bezit de expertise om leerlingen Type 9, zijnde jongeren met een AutismeSpectrumStoornis (ASS) of pervasieve ontwikkelingsstoornis te begeleiden. Binnen OV3 volgen ze de lessen samen met de jongeren zonder ASS-diagnose, met uitzondering van het observatiejaar waarbij in de OBS-autiklas een eerder autonome autiwerking wordt opgezet, met een integratie als streefdoel naar de volgende jaren en fasen toe.

Ook voor de jongere OV3 Type 9 willen wij de einddoelstelling van OV3 (tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt) nastreven en behalen.

Binnen OV3 bieden wij de volgende opleidingen aan:

Leerlingen met autisme hebben echter op school een leeromgeving nodig die veilig, voorspelbaar en duidelijk is en die hen (actief) uitnodigt tot relatie en exploratie. De leerling moet zich geaccepteerd en gerespecteerd voelen. We trachten vanuit een veilige structuur de zelfstandigheid te vergroten. “Het Anker” zorgt ervoor dat de jongeren met een AutismeSpectrumStoornis (ASS) extra houvast krijgen binnen onze school. De jongeren kunnen op vraag van ouders, de klassenraad en/of de leerling ondersteuning krijgen vanuit “Het Anker” .

“Het Anker” heeft oog voor het preventief, remediërend en differentiërend werken en besteedt aandacht aan:

    • Het veilig maken van de sociale omgeving.
    • Het verduidelijken van sociale interacties en sociale regels.
    • Het bevorderen van een positief zelfbeeld.

De begeleiding valt onder de zorg van Sandrine Group (auti@hagewinde.be), hierin ondersteund door het voltallige auti-team.

  • Stages

In de praktijk stellen we vast dat veel van onze leerlingen het heel moeilijk hebben met de overgang school-stage. Zij beheersen de technische vaardigheden binnen de klas, maar zijn onvoldoende voorbereid om deze technische vaardigheden uit te voeren in een andere omgeving. Daarnaast hechten werkgevers veel belang aan attitudes zoals stressbestendigheid, probleemoplossend denken, initiatief en flexibiliteit.

Op basis van het Functioneel Assessment (FA) gaan we een objectief sterkte- zwakte profiel opmaken van de leerling. Op deze manier kan een leerling gerichter worden voorbereid op de stage. De duur van de stage, taakinvulling en de stageplaats worden afgestemd op de individuele noden en mogelijkheden van de leerling.

  • Samenwerking

Er wordt samen met ouders en/of externen nagedacht over de aanpak van concrete problemen die zich voordoen. Ook het voorbereiden van de stage, het bepalen van de doelen voor het individueel handelingsplan,… krijgen de nodige aandacht.