Historiek

Historiek De Karwij

In het jaar 1837 kwamen 4 jonge vrouwen aan in Lokeren. Het waren Zusters van Liefde, naar Lokeren gezonden om er een nieuwe kloostergemeenschap op te richten en er de leiding van het plaatselijke hospitaal over te nemen.

De historiek van De Hagewinde zelf gaat terug tot 1887. In dat jaar werd immers door diezelfde Zusters van Liefde op onze toenmalige campus in de Poststraat te Lokeren (huidige vestiging van MFC De Hagewinde – toen nog Torenstraat) het “Maison Saint Benoit: Asile pour jeunes filles aliénées” opgericht. Het was de eerste voorziening in België die zich richtte naar meisjes met een mentale beperking. Dit initiatief zou uitgroeien tot wat de huidige Zorg en Onderwijsgroep De Hagewinde – BuSO De Karwij inbegrepen – nu is : alles wat vandaag in onze zorg- en onderwijsgroep leeft en groeit, is daar ontstaan.


De eerste jaren verbleven er een 90-tal kinderen en in 1920 waren dit er 500. De naam veranderde toen naar M.P.I.en BuSO ‘Sint-Benedictus’ en er ontwikkelde zich een duidelijker pedagogisch beleid. Tijdens de jaren ’60 werd de voorziening door het ‘ministerie van Volksgezondheid’ erkend als internaat, externaat en nadien ook als semi-internaat. Met deze laatste erkenning trad de thuiscontext in de pedagogische benadering een stuk meer op de voorgrond.

Vanaf de jaren ’70 werden ook jongens begeleid en werd de doelgroep explicieter gericht naar kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en/of met een stoornis uit het autismespectrum. In de jaren ’80 werd het concept ‘zorg op maat’ een wezenlijke leidraad en dit wordt sindsdien steeds meer verfijnd.

 • 1964 Officiële erkenning van de school, het internaat en externaat van het MPI voor behoeftige, zwakzinnige meisjes tussen 6 en 21 jaar.
 • 1972 De eerste jongens worden in het Sint-Benedictusinstituut opgenomen.
 • 1973 MPI en scholen Sint-Benedictus worden MPI en scholen De Hagewinde.
 • 1986 MPI De Hagewinde wordt Sociaal Orthopedagogisch Centrum (SOC) De Hagewinde.
 • 2000 De laatste zuster van Liefde in De Hagewinde gaat uit dienst.
 • 2012 SOC De Hagewinde wordt Multifunctioneel Centrum (MFC) De Hagewinde.

Waardevol

De christelijke waarden zijn ook op vandaag belangrijk en kenmerkend voor De Hagewinde.

We geven ze vorm via zeven ankerpunten: gastvrijheid – solidariteit – kwaliteit – evenwaardigheid – openheid – soberheid – innovatie.

 • We kiezen ervoor ons gastvrij op te stellen. Door een warme en persoonlijke benadering slagen we erin mensen te laten ervaren dat ze welkom zijn; we bieden tijd en ruimte voor wie er nood aan heeft.
 • We kiezen ervoor ons solidair op te stellen – zowel naar de kinderen, jongeren en volwassenen die bij De Hagewinde zorg en begeleiding krijgen als naar de mensen die bij De Hagewinde werken.
 • We kiezen voor kwaliteit door te werken vanuit een professionele houding. We leggen de lat hoog voor alle aspecten van werken en samenwerken.
 • We kiezen voor evenwaardigheid en zien het verschil tussen mensen als een bron van verrijking. De Hagewinde wijst iedere vorm van onverdraagzaamheid of discriminatie af.
 • We kiezen voor dialoog. We luisteren en geven blijk van echtheid en eerlijkheid doordat we vertrekken vanuit een overtuiging van openheid.
 • We kiezen voor soberheid. We aanvaarden beperkingen en gaan meer spaarzaam om met wat voorhanden is. We verzetten ons tegen verspilling en kunnen voorrang geven aan prioriteiten.
 • We kiezen voor vernieuwing en groei omdat we geloven in de groeimogelijkheden van mensen en de veranderbaarheid van dingen. We werken continu aan een proces van verbetering.

Deze zeven ankerpunten sturen ons werk in Z&O De Hagewinde, en dus ook in De Karwij, elke dag opnieuw. Dit geeft een belangrijke extra dimensie aan de wijze waarop we in onze groep met onze leerlingen en medewerkers omgaan!