OV3 – type basisaanbod

Wat ik al niet allemaal heb bijgeleerd!!!

                Yannick – leerling 3GKM
 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderwijs binnen het type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs is aangepast aan jongeren bij wie de onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ze hem/haar, ondanks allerlei aanpassingen, verhinderen om de lessen en de leerstof binnen een school voor gewoon onderwijs te kunnen blijven volgen. Kenmerkend voor deze doelgroep zijn concentratie-problemen, taal en rekenproblemen (bv. lees- en schrijftechniek, rekenvoorwaarden, getalbegrip), moeite met abstract denken, …Daarnaast zien we ook vaak dat deze jongeren tekenen vertonen van faalangst, impulsief gedrag, zwakkere fijne motoriek, beperkte oriëntatie in tijd en ruimte,…

 • Algemene doelstellingen

 

Na de opleidingsfase, waar mogelijk en aangewezen, de leerling opnieuw te laten aansluiten bij het gewone secundaire onderwijs, of hem/haar na een minimale beroepsopleiding van vijf jaar binnen De Karwij te integreren in het reguliere leef- en werkmilieu.
 • Specifieke doelstellingen

 

Via aangepast onderwijs kunnen bepaalde kinderen de ontwikkelingsdoelen nastreven en bereiken. Specifieke hulp kan individueel en/of in groepjes gegeven worden door onder andere de logopedist, bufferleerkrachten,…
 • Onze middelen

 

 • Aangepaste kleinere klasgroepen
 • Orthopedagogisch basisklimaat
 • Sociale competentietraining
 • Optimale taakspanning
 • Individueel handelingsplan (doelstellingen en aanpak)
 • Instructiekaarten
 • Attractieve werkvormen (“Leren leren”)
 • Logopedische ondersteuning (individueel en/of klassikaal)
 • Opvolging en begeleiding

 

De schoolpedagogen en de cel leerlingenbegeleiding garanderen een constante opvolging en begeleiding van de jongere. Via de wekelijkse klassenraad is elke leerkracht nauw betrokken in het proces. Elke bespreking stuurt het individueel handelingsplan bij.